Algemene Voorwaarden

info@ateljee5.be
0474/35.60.25
Zwijnlandstraat 5 8640 Westvleteren
BE0704.457.451 Atelier 5
Berten, Stein

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen door deze algemene voorwaarden bepaalt waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.
 2. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van grondstoffen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De door onze verkooppunten/afhaalpunten aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging via mail.
 4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de waarde van de bestelling verschuldigd.
 5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men het recht noch op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 6. De goederen worden verzonden met diepvriestransport. De vervoerskosten komen voor rekening van de koper indien het aankoopbedrag lager is dan €45.
 7. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde afhaaldatum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van de een termijn van 14 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 9. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.
 10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 11. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 12. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.
 13. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling/levering, tenzij anders vermeld.
 14. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek , zonder voorafgaande akte van ingebrekestelling ,tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% met een minimum van €25. Tevens zal een verwijlinterest van 12% verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 15. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de geleverde goederen niet werden betaald.
 16. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper behoren.
 17. De koper (verdeelpunt en of verkooppunt) stemt in met het gebruiken van zijn naam en logo op onze website en publiciteitsmateriaal.
Contact
Up to date
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief
Volg ons